Lokalt valmanifest. | Sverigedemokraterna i Mark

Lokalt valmanifest.

Inledning

Vi Sverigedemokrater älskar Mark och Marks Kommun och är stolta över att vara Markbor. Vi tror på ett samhälle med stark sammanhållning. Vi vill se en bygd där medborgarna bryr sig om varandra och där alla fokuserar på det vi har gemensamt istället för vad som skiljer oss åt.
För oss är det självklart att man är stolt över sin identitet och att man älskar sin hembygd. Lokal identitet står mot splittring och rotlöshet. Om vi själva inte är stolta över att vara Markbor, vem ska då vara det?

Mark tillhör oss levande, men bottnar givetvis i alla de generationer som byggt upp vår kommun. De har efterlämnat en fantastisk bygd. Vi ska minnas vår historia, vi ska vara stolta över vår kultur och vi ska stå fast vid våra värderingar. Vi är en liten bygd, men vi har uppnått stora framgångar. Den är värt att vara stolt över! En kommun värd vår slogan ”Läge för det goda livet”.

Som Markbor har vi så mycket att vara stolta över, vår historia, framgångsrika företag och industrier, vår natur och våra många idrottare. Vi ärver vår bygd av våra föräldrar och vi förvaltar den åt våra barn. Tillsammans kan vi Sverigedemokrater bygga ett ännu bättre Mark – en bygd byggt på frihet, trygghet och kärlek – en kommun vi kan fortsätta att vara stolta över!

Marks kommun har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar att se till att de som flyttar hit kan bli en del av den. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur socialkonservatismen. Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Mark och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och segregation. Mark ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla potential, för den som genom arbete vill bidra till vår gemensamma välfärd och för dem som vill åldras med värdighet.

Mark skall vara en kommun för alla att tryggt växa upp, verka och åldras i. Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de övriga riksdagspartierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som skapar utanförskap med områden nästan helt avskärmade från övriga samhället som följd.

Fler bostäder måste upprättas i kommunen där vi utnyttjar hela kommunens potential och strategiskt geografiska fördelar.

Marks kommun har idag ett bra samarbete med näringslivet, men vi kan bli bättre. Nya och fler företag skapar framtidens jobb.
Med vår politik, våra lösningar tillsammans med markborna skapar vi förutsättningarna vi behöver för ett gott liv i mark.

Trygg och kunskapsinriktad skola

Skolans roll är inte bara att förmedla kunskap, en lika viktig roll att förmedla en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett tryggt och stabilt samhälle. Skolan ska vara en sammanhållande plattform där eleverna fostras till goda samhällsmedborgare och framför allt tillägnar sig relevanta kunskaper.

Skolan ska vara en sammanhållande plattform där eleverna fostras till goda samhällsmedborgare och framför allt tillägnar sig relevanta kunskaper. Genom att sätta fokus på disciplin och elevernas uppförande ska god ordning uppnås. Mobbing och annat ofog ska aktivt motarbetas. Det är en självklarhet att elever ska kunna känna sig lugna och trygga i skolan – först då finns goda förutsättningar för inlärning och kreativitet.

Lärarnas kompetens är av stor vikt för hur väl eleverna lyckas i skolan. Därför bör en höjning av lärarnas kompetens eftersträvas i syfte att minska behovet av extra åtgärder för att få eleverna att uppnå önskat resultat.

Det måste satsas på lösningar som gör att stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö kan avvisas från den ordinarie verksamheten när det behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en kvalitativ undervisning, men också för att kunna ge stökiga elever individuellt anpassat stöd.

Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans. Elever som saknar grundläggande kunskaper i svenska, skall få behovet tillgodosett innan de introduceras i större skolklass.

För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna samt för att avlasta lärarkåren, som i dag tvingas ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling, så måste vuxennärvaron öka.
Genom framförallt samverkan mellan sjuksköterskor, kuratorer, skolpsykologer och studievägledare.

Det är inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt beteende ska ta så mycket av lärarens tid i anspråk vecka efter vecka och månad efter månad att övriga elever blir utan den hjälp de behöver.

En sådan samverkan skulle också kunna bidra till att minska gymnasieavhoppen samt att våra ungdomar känner behovet att vara kvar i vår kommun. I de fall elever av olika anledningar väljer att hoppa av skolan måste det säkerställas att Mark lever upp till sina skyldigheter när det gäller uppföljning av ungdomar 16-19 år som inte går i gymnasiet.

Skolmaten är en viktig del för elevers inlärning, koncentrationsförmåga och välmående. Miljön i matsalarna måste vara lugn och harmonisk och inte minst stressfri. Maten måste vara näringsrik och varierande, vi kommer därför verka för att förbättra matkvaliteten i våra skolor.
Vi vill att Marks kommun skall kräva i sin upphandling att allt kött skall vara närproducerat. Ritualslakt är något sverigedemokraterna starkt motsätter sig, det finns inget försvar för djurs onödiga lidande på detta sätt.
En upphandling av närproducerade varor gynnar även närområden och skapar arbetstillfällen, skattekraft och kvalité.
Skolan kan inte hamna längre och längre ner på lärarförbundets rankning på skolorna i Sverige.
Vi har personalen, kunskapen och viljan.

Skoltrafik
Många av våra gator på landsbygden trafikeras hårt av pendlare till och från kommunen. Innan olyckan är framme skall vi förebygga så att säkerheten kommer i första hand, ingen kan ersätta ett barns liv/skada i efterhand.
Sverigedemokraterna vill se över upphandling av skolskjuts och kommer att verka för att inga barn skall behöva vandra på oupplysta vägar utan gångbana. Barnen och föräldrar på landsbygden skall ses som en tillgång inte en utgift.

Brottsbekämpning och trygghet

Det ska vara en självklarhet att kunna känna sig trygg och säker i Mark. Våld och brott börjar bli inslag i vardagen för många Markbor. Känslan av trygghet är ett av de mest grundläggande behov vi människor har. I vårt Mark skall medborgarna inte bara känna sig socialt trygga med att våra gemensamma resurser fördelas rättvist utan också känna fysisk trygghet.

Den mest grundläggande tryggheten är att inte utsättas för brott.
Tyvärr kan man se en negativ trend i detta avseende. Det är en ytterst viktig uppgift för kommunen att garantera medborgarna trygghet och säkerhet. Om respekten för lag och ordning ska upprätthållas så måste grov brottslighet straffas hårt och rättvist för att markera att samhället sätter laglydiga medborgares intressen i första rummet.
Den brottsliga trenden går åt fel håll såsom den gör över hela landet. Våldet blir grövre och ökar inom alla kategorier såsom våldtäkter, rån, stölder, inbrott, bilinbrott, ofredande och även skadegörelse har ökat. Detta ger sammantaget en bild och en negativ utveckling som inte är acceptabel. Sverigedemokraterna vill ta ordentliga krafttag för att komma tillrätta med brottsligheten.
När någon utsätts för brott har samhället ett ansvar att ge stöd och hjälp. Tyvärr tenderar samhället idag att istället sätta de kriminellas intressen före brottsoffrens.
Marks kommun ska ge största möjliga stöd till brottsofferjourer och andra brottsofferstödjande verksamheter. Sverigedemokraterna ser äldre brottsoffer som en särskilt prioriterad grupp. En äldre människa kan få sitt liv förstört av att bli utsatt även för mindre brott. Kommunen ska ta på sig ett direkt ansvar för att denna grupp får adekvat stöd.

Individ och familj

Samhället har hårdnat i många hänseenden. Men människan är anpassningsbar och de flesta finner trots allt sin plats i samhället. Trots detta är det många som av olika anledningar står utanför samhällets gemenskap. Det är vårt gemensamma ansvar att ställa upp för dem. Det är också vårt ansvar att verka förebyggande genom att eftersträva ett sundare och mjukare samhälle. Barns trygghet i vardagen är något Sverigedemokraterna anser är av största vikt. För Sverigedemokraterna är familjen samhällets grundläggande byggsten. En harmonisk familj ger de bästa förutsättningarna för att barnen ska bli väl fungerande samhällsmedborgare i vuxen ålder.

Kommunens individ och familjeförvaltning måste ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår. Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten. Den som behöver akut hjälp ska ha rätt att träffa en socialarbetare senast dagen efter första kontakt. Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin problemsituation.
Kommunens förvaltningar har genomsyrats av bugdetunderskott, långa väntetider och rubriker i media.
Ungdomsarbetslöshet, skottlossningar, hedersrelaterat våld är det som den senaste tiden har varit huvudnyheterna i medier runt om i landet.
Marks Sverigedemokrater vill se att Marks kommun inte faller i samma oroande spiral. Vi vill att vår kommun ska förknippas med en trygg social omsorg, ha möjligheter för både unga och vuxna in i arbetslivet och tryggt stöd för de som hamnat i en svacka i sitt liv. Marks Sverigedemokrater vill ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden framtidstro.
Sverigedemokrater har länge belyst de problem som finns i dagens samhälle kring hedersrelaterat våld runt om i landet, även lokalt då vi lagt motion om maskeringsförbuds som skulle omfattas av bärandet av burka och niqab i våra kommunala byggnader.
Det är verkligen på tiden att kommunens ledning påbörjar ett arbete mot just hedersrelaterat våld. Problematiken i hedersrelaterat våld bekämpas med kunskap och ett fast markerande att Mark inte har tolerans för detta våld.
Detta är för oss ett arbete som alltid ska pågå, där skolpersonal skall ha utbildning och kunskap inom dessa områden.

Fritid och Kultur

Ett rikt och varierande fritidsutbud som är till för alla är viktigt för kommunens gemenskap, för ett friskt och aktivt Mark.

Sverigedemokraterna ser sambandet mellan kultur och folkhälsa. En mycket viktig del av folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis. Idrotts och kulturrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk.
Sverigedemokraterna ser det som väldigt viktigt att kommunens anläggningar löpande rustas upp för att upprätthålla en god kvalitet. En översyn och upprustning av samtliga fritidsanläggningar och där innefattas även fritidgårdar som i dagsläget stängts helt eller delvis.
En trygg och värdig ålderdom

Alla äldre ska ha möjlighet att leva ett rikt liv präglat av oberoende och självständighet under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet. Detta ställer krav på att vård och omsorg ska vara individuellt utformad och syfta till att stärka individens egna resurser.

I ett försök att komma till rätta med en del av underskottet har förvaltningen kommit med besparingsförslag som direkt drabbar våra äldre och personal i behov av stöd och hjälp, detta är inget som Sverigedemokraterna ställer upp på. I ett desperat försök att dölja sina misstag gjordes en undersökning bland äldre i Mark som visar en positiv bild av våra äldreboenden. Vi förstår att man kanske inte vågar kritisera och vara ärlig i en sådan undersökning när man som äldre befinner sig i beroendeställning.
Vi ser fram emot att man gör en ordentlig djupdykning i förvaltningen för att på så sätt komma tillrätta med underskottet och personalbrist.
På sikt vill vi Sverigedemokrater se över arbetsmiljön inom omsorgen. Behövs det fler händer för att motverka stress, sjukskrivningar och arbetsskador? Hur är intresset för rätt till heltid bland de anställda? Hur är motståndet till delade turer bland de anställda? Detta är frågor som måste belysas än tydligare idag. På så sätt kan vi få en bättre arbetsmiljö och nöjdare anställda.
Vi strävar i nästkommande budget att prioritera högre lön för de mest lågavlönade yrkena, om ramarna tillåter detta.
För att ha en kommun med ”läge för de goda livet” måste man ställa frågan direkt till de anställda.

Tillgången till lämpliga trygghetsboenden och seniorboenden måste ses över då Marks kommun blandar problematik på dessa boenden utan stöd från personal. Plats på särskilt boende bör erbjudas alla äldre över 85 år utan föregående biståndsbedömning.
Läkare skall i högre utsträckning besöka boende för att minska arbetsbelastning samt mänskligt lidande av vad resor till och från läkarstationer innebär.
Hälsan påverkas även av den mat man äter, därför skall måltiderna inom äldreomsorgen vara av hög kvalitet och måltidssituationen ska bidra till att motverka ensamhet och isolering. Måltiden ska upplevas som en av dagens höjdpunkter.

Arbetsmarknad och näringsliv

De stora utmaningarna inför framtiden handlar om att minska utanförskapet genom ett gott företagsklimat, att uppmuntra företag till att våga och vilja etablera sig, att matcha kompetensbehov och aktivt bekämpa arbetslösheten.

Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för ökad sysselsättning.
Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en stad/kommun som är beroende av några få stora företag är mera sårbar. Vi ser tyvärr just nu inte heller någon ljusning på arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna försvarar den svenska modellen och vill företräda allmänintresset istället för särintressen. Vi måste ha fokus på de intressen som förenar i form av tillväxt, stabilitet och tillgång på jobb. Mark måste förbättra dialogen med vårt näringsliv genom kontinuerliga företagsbesök, kommunal företagslots och/eller ”One stop shop”. Detta innebär att när en entreprenör vill etablera sig i Mark, så ska det räcka med att denne ringer ett samtal till näringslivsansvarig som sedan sätter igång procesen för att en etablering ska komma till stånd.
Sist men inte minst, så måste Mark bli bättre på samverkan mellan kommun, skola, arbetsförmedling och näringsliv. Ett positivt företagsklimat är benchmarking, ökad koppling mellan utbildning och arbetsmarknad, och breda kontaktytor mot näringslivet.

Landsbygd
Vi Sverigedemokrater vill se ett blomstrande Mark. Då menar vi inte endast Kinna som fått ta del av en stor ekonomisk upprustning, utan hela Mark. För att en mindre landsbygd skall blomstra behövs en affär, skola och samlingsplats.
Vi vill se om möjligheterna för lokala mataffärer drivna kooperativt med stöd från kommunen för att öka inflyttningen i landsbygden. En lokal lanthandel där man möts, handlar och värnar om den lokala butiken, en träffpunkt där även äldre kan få sina matvaror hemkörda.
Landsbygden erbjuder fantastiska möjligheter för en växande turistnäring och företagande i stort. Förutom ökade satsningar på väg, järnväg och bredband krävs ett bättre företagsklimat. Vi måste skapa de förutsättningar som krävs för att företag ska kunna växa på egen hand även i landsbygden.
På riksnivå vill vi värna det småskaliga jordbruket. Genom att reformera lagen om offentlig upphandling blir det möjligt för kommuner att ta hänsyn till var och hur maten är producerad. Här ser vi en fantastisk potential där våra bönder skulle kunna, inte bara ta del av förtjänster utan också hitta en stolthet av att producera mat till vår kommuns invånare.