Motioner | Sverigedemokraterna i Mark

Motioner

Motion till kommunfullmäktige i Mark

 

Inför ett mångkulturellt bokslut

Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad skolpengen ligger på. Vi kan ta reda på kommunalrådens löner samt vad varje enskild dator i kommunen är budgeterad till. Antalet kvadratmetrar per skolelev går att få bekräftat och kan mätas mot ett index, och vi diskuterar kostnader för kultur och idrottsföreningarnas bidrag.

Kommunen redovisar kostnader och konsekvenser för det mesta, men när vi kommer till invandringspolitiken och kostnaderna kring området är det stopp. Då går det varken att räkna ut kostnader eller är tillåtet att ens ställa frågan. Det svar man får om man ställer frågan, är att det inte är demokratiskt försvarbart och heller inte etiskt riktigt att räkna på kostnaden. Är det då korrekt att ställa frågan vad en elev kostar, eller varför inte en pensionär? Är det inte rätt att medborgarna i Mark kommun får reda på hur fördelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger pengarna?

Flera undersökningar har visat på samhällets betydande kostnader för den senare tidens invandring. En av dessa är gjord av universitetslektor Lars Jansson, SvD (2002-08-21), som räknade ut att invandringen kostar 150 miljarder kronor netto varje år. Professor Bo Söderstens uträkningar, DN (2003-12-28) visade på kostnader mellan 40-50 miljarder netto varje år. Ytterligare ett exempel är Ilmar Reepalu (S), som i DN (2007-07-17) menade att det statliga stödet för flyktingmottagande bara täcker 22% av kommunernas faktiska kostnader.

När vi tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot invandrare är det viktigt att se till att de kan komma in i samhället utan att hamna i segregation och utanförskap. Tyvärr har vi misslyckats. Områden som Hageby, Rosengård, Hammakullen, Bergsjön, Angered, Gårdsten  har vuxit fram, som inte bara var Sveriges tyngst kriminellt belastade områden, utan även är extremt segregerat idag. Vi ska dock inte vara förvånade. Kan man på riktigt tro att det är lätt för invandrare att träffa fler svenskar och bli en del av vårt samhälle när cirka 90 procent av dessa områdens invånare har invandrarbakgrund?

Arbetslösheten är större för invandrare vilket delvis är orsakat av att deras eventuella tidigare utbildning inte är anpassad efter svenska förhållanden. Brister i språket och de stora kulturella skillnaderna bidrar till svårigheter att komma in i arbetslivet. Kostnader för subventionerade arbetsgivaravgifter, SFI-studier, tolkningsbehov, ökade vårddagar inom sjukvården, offentliga sektorns tjänster, lönedumpning samt ökad segregation i samhället är delar av följderna av dagens invandringspolitik. Det som just radats upp innebär stora kostnader. Vi känner inte till storleken på intäkterna, men vi är övertygade om att de inte överstiger utgifterna för Mark’s Kommun, trots generösa bidrag från staten.

Om massinvandringen på riktigt innebär en ekonomisk vinning för  Mark och för Sverige innebär den här motionen en chans för församlingens ledamöter att bevisa det genom att bifalla motionen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna:

Att fullmäktige beslutar att kommunen årligen upprättar ett dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på intäkter och utgifter som följd av den senare tidens invandring till Mark’s Kommun.

 

Sverigedemokraterna i Mark

Mattias Krantz (Sd)

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

Motion – Förbud mot maskering

Motion till Marks kommunfullmäktige 2012-08-19

Förbud mot maskering på kommunala inrättningar

Vi Sverigedemokrater anser att vikten att kunna identifiera sina medmänniskor är djupt underskattad. I Sverige finns det maskeringsförbud vid demonstrationer, på en och annan bensinmack kan man se skyltar där motorcyklister ombeds ta av sig hjälmen när de ska handla och för inte allt för länge sedan fanns en het debatt om huruvida niqab och burka skulle tillåtas i skolan.

Det finns flera skäl till varför det kan uppstå problem när någon maskerar sig eller täcker sitt ansikte i den offentliga miljön. Kontakten mellan människor sker inte bara genom sitt kroppsspråk eller genom muntligt samtal, det sker även via ögonkontakt. Det är inte någon slump att otryggheten ökar när människor är maskerade. Eftersom man inte vet vem som döljer sig bakom maskeringen blir det betydligt svårare att lita på vederbörande och av säkerhetsskäl är heltäckande klädsel förbjudet i olika delar av världen.

I skolan är kontakten mellan lärare och elev inte bara viktig för att de båda ska känna sig säkra, det är också en viktig del av undervisningen som ofta går ut på att se olika ansiktsuttryck och bilda en ögonkontakt. Att tillåta maskering vid eventuella prov öppnar för att eleverna enkelt kan fuska och bör inte accepteras i en modern skola.

Heltäckande slöjor så som burka och niqab är en symbol för ett hemskt kvinnoförtryck som förekommer inom vissa kulturer och som inte är förenligt med svensk kvinnosyn. Viktigt att påpeka är att varken burka eller niqab har någon som helst religiös förankring och klädseln är helt förbjuden i ett flertal länder, bland annat i de muslimska länderna Egypten och Turkiet. I flera andra länder finns det lagar som tydligt förbjuder klädesplagget inom statliga inrättningar.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att all maskering, inklusive burka och niqab, ska förbjudas i samtliga inrättningar i Marks kommun.

Mattias Krantz (SD)

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

Motion till kommunfullmäktige i Mark

Mark´s kommun har sedan flera år ett avtal med Migrationsverket om att ta i mot invandrare och flyktingar. Man har också tecknat ett avtal om ensamma ungdomar.

Den svenska invandringspolitiken under senare år  varit unik i sitt slag och har orsakat stora sociala och ekonomiska problem. Trots att flera undersökningar visat på ett tydligt folkligt missnöje med den förda politiken har utvecklingen fortsatt i samma riktning. Debatten i frågan kvävts. Att undertrycka folkviljan är naturligtvis inte hållbart i längden. Extremism och samhällsförakt blir en naturlig del av sådan politik. Mark´s kommun är snart inte längre ett undantag från dessa problem. Genom att låta kommuninvånarna säga sitt underlättar vi för en hållbar utveckling, samt ett direktdemokratiskt inslag i kommunpolitiken.

Fullmäktige föreslås besluta:

Att alla avtal med Migrationsverket sägs upp.

Att inga nya avtal ingås utan att kommuninvånarna samtyckt detta i en kommunal folkomröstning.

 

Mattias Krantz   Sverigedemokraterna i Mark

 

———————————————————————————————————————————————————————-

En skrivelse till fullmäktigeförsamlingen

2013-09-04

Sverigedemokraterna i Mark har en önskan att samtliga partier i Mark kommunfullmäktige gemensamt kan skicka en skrivelse ang. Ryamotet (avfart 78) till Trafikverket.

Trafiksituationen vid Ryamotet är alarmerande, bilköer som sträcker sig långt ut på motorvägen, vilket är en direkt fara för trafikanterna.

Sverigedemokraterna i Mark anser att det finns bättre lösningar på nuvarande korsning och få detta åtgärdat omgående.

Många av våra kommunmedlemmar pendlar dagligen och sitter dagligen i dessa köer, Sverigedemokraterna anser att det är vår plikt som politiker att uppmärksamma trafikverket och påtala den fara som uppstår varje dag och en gemensam skrivelse har större slagkraft än en skrivelse ifrån ett parti.

 

Mvh. Mattias Krantz Ordförande Sverigedemokraterna i Mark. 

———————————————————————————————————————————————————————

Motion till Kommunfullmäktige i Mark om vårdtyngdsmätning på särskilda boenden.

Vården av våra äldre och de som vårdar dem är en återkommande fråga. Sjuktalet har ökat främst bland kvinnor, orsaken är ofta psykisk ohälsa. De som arbetar i äldreomsorgen, arbetar i en otroligt slimmad organisation. De arbetar under ständig tidspress, har svårt att få ut sina raster och har en känsla av att aldrig räcka till. Bemanningen är oförändrad oavsett hur vårdkrävande brukare man har.

Nästa år 31mars 2015 skall enligt socialstyrelsens nya riktlinjer, äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov. Rätten till individanpassad omsorg gäller alla som har så stora omsorgsbehov att de bor på äldreboende.

Idag klassas en brukare av biståndsbedömare på en skala från A-D. Vilket innebär att D är mest vårdkrävande. Det sker ingen uppföljning i form av vårdtyngdsmätning på boendet.

Vårdtyngd = Brukares behov av olika insatser uttryckt i tid. Tiden kan översättas till personalbehov.

I praktiken innebär detta att en brukare klassad som A (minst vårdkrävande) många gånger kräver mer än en brukare klassad som D (mest vårdkrävande)

Man behöver göra en djupdykning i äldreomsorgen för att undersöka personaltäthet, tillgänglighet, social samvaro. Där man också mäter tiden för de existentiella behoven, psykiska behov såsom oro, ångest mm.

Omvårdnadspersonalen gör också en lång rad sysslor som idag inte mäts i tid såsom journaldokumentation, orderbeställningar, städ, matlagning, signera listor, göra medicinska bedömningar, ta hand om anhöriga mm mm.

Det är hög tid att stärka omvårdnadspersonalens roll med ökad bemanning, så att man kan leva upp till sina uppsatta mål ifrån politiskt håll och ifrån arbetsgivare.

Sverigedemokraterna i Mark föreslår att:

Man genomför vårdtyngdsmätningar på våra boenden, där man också mäter tiden för övrigt arbete. Allt för att säkerställa att enheterna har rätt bemanning.

 

Skene 16/12 -2014

Ledamot Christina Wall SD                                            Gruppledare Mattias Krantz SD

———————————————————————————————————————————————————————

2015-03-25

Motion Demokratilyft

För att åtgärda det bristfälliga intresset för politikens värld, föreslår motionären två åtgärder som kan leda till att klyftan mellan politiker, politiska beslut och medlemmar i kommunen minskar samt att den demokratiska dialogen hörsammas och bekräftas.


Kalmar kommun har ett öppet sätt mot sina kommuninvånare och detta är något som Marks kommun borde överväga att ta efter.
Deras lösning är att invånarna i kommunen kan sätta en politiker i ”Gyllene stolen ” och därmed göra sina röster hörda vid ett kommunfullmäktigesammanträde.

Vi har politikerdialog i kommunen samt att demokratiberedningen syns och hörs vid sammankomster såsom sommarfredagarna.

Sverigedemokraterna anser att detta vore ett mycket bra komplement vid frågor/beslutsfattande som rör invånarna, ”höra deras synpunkter”.

Allmänheten har då en möjlighet att anmäla en enkel fråga direkt till någon av fullmäktiges ledamöter och få den besvarad vid sammanträdet.

Frågan måste naturligtvis falla inom kommunens ansvarsområde och den måste vara kort. Frågan och svaret får vara längst två minuter.


För att öka intresset för politiken, vore det även en bra idé att öka delaktigheten hos våra åhörare. Därför föreslår vi även att presidiets ordförande efter det samtliga diskussioner är avslutade, att fråga om åhörarna har frågor. Självklart förstår vi att detta kan innebära en förlängning av redan heta debatter. Sverigedemokraterna tror på öppenhet, dialog och inkludering därför ser vi detta förslag som gynnsamt för alla parter.


Tillvägagångssätt


Gyllene stolen:
Man anmäler sin fråga till kommunledningskontorets kanslienhet senast måndagen innan sammanträdesdagen.
Om frågan är aktuell och kan besvaras utan fördröjning kommer den att besvaras av den det berör eller någon annan i fullmäktige.

Åhörarfrågor:
Presidiet frågar efter att diskussion avslutats av förtroendevalda, om någon åhörare har en fråga att ställa.
Frågan får högst vara 2 min lång och besvaras av presidiet eller presidiets valda representant, ex byggnationsfrågor tillfaller teknik och servicenämnden om presidiet tycker att så skall vara osv.

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige beslutar

-att Ge kommuninvånarna möjlighet att göra sin röst hörd under pågående kommunfullmäktigemöte genom att inrätta ”Den allmänna enkla frågan”


-att Ge åhörare chans att ställa frågor i direkt anslutning till debatten genom att inrätta ”Åhörarfrågan”

-att annonsera ut i lokaltidningen vår avsikt.

För Sverigedemokraterna
Natalia E Henriksson

———————————————————————————————————————————————————————

Motion om införande av voteringsapp

Numera har Marks kommunfullmäktiges ledamöter erhållit varsin Ipad, det vore lämpligt att vi utnyttjar tekniken på bästa möjliga vis och utrustar dem med en voteringsapp.

http://www.qenter.se/votering.html

I appen finns flera funktioner som tex. visning av talartider, votering, debatt med begära av ordet etc.

Vi skulle spara tid genom att kunna genomföra voteringar elektroniskt och att begära ordet /begära replik blir lättare för presidiets att avgöra.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige beslutar

Att införskaffa och använda sig av voteringsapp/program.

Att motionen besvaras skyndsamt.

För Sverigedemokraterna Mattias Krantz.