Demokratilyft | Sverigedemokraterna i Mark

Demokratilyft

2015-03-25

Motion Demokratilyft

För att åtgärda det bristfälliga intresset för politikens värld, föreslår motionären två åtgärder som kan leda till att klyftan mellan politiker, politiska beslut och medlemmar i kommunen minskar samt att den demokratiska dialogen hörsammas och bekräftas.
Kalmar kommun har ett öppet sätt mot sina kommuninvånare och detta är något som Marks kommun borde överväga att ta efter.
Deras lösning är att invånarna i kommunen kan sätta en politiker i ”Gyllene stolen ” och därmed göra sina röster hörda vid ett kommunfullmäktigesammanträde.

Vi har politikerdialog i kommunen samt att demokratiberedningen syns och hörs vid sammankomster såsom sommarfredagarna.

Sverigedemokraterna anser att detta vore ett mycket bra komplement vid frågor/beslutsfattande som rör invånarna, ”höra deras synpunkter”.

Allmänheten har då en möjlighet att anmäla en enkel fråga direkt till någon av fullmäktiges ledamöter och få den besvarad vid sammanträdet.

Frågan måste naturligtvis falla inom kommunens ansvarsområde och den måste vara kort. Frågan och svaret får vara längst två minuter.
För att öka intresset för politiken, vore det även en bra idé att öka delaktigheten hos våra åhörare. Därför föreslår vi även att presidiets ordförande efter det samtliga diskussioner är avslutade, att fråga om åhörarna har frågor. Självklart förstår vi att detta kan innebära en förlängning av redan heta debatter. Sverigedemokraterna tror på öppenhet, dialog och inkludering därför ser vi detta förslag som gynnsamt för alla parter.
Tillvägagångssätt
Gyllene stolen:
Man anmäler sin fråga till kommunledningskontorets kanslienhet senast måndagen innan sammanträdesdagen.
Om frågan är aktuell och kan besvaras utan fördröjning kommer den att besvaras av den det berör eller någon annan i fullmäktige.

Åhörarfrågor:
Presidiet frågar efter att diskussion avslutats av förtroendevalda, om någon åhörare har en fråga att ställa.
Frågan får högst vara 2 min lång och besvaras av presidiet eller presidiets valda representant, ex byggnationsfrågor tillfaller teknik och servicenämnden om presidiet tycker att så skall vara osv.

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige beslutar

-att Ge kommuninvånarna möjlighet att göra sin röst hörd under pågående kommunfullmäktigemöte genom att inrätta ”Den allmänna enkla frågan”
-att Ge åhörare chans att ställa frågor i direkt anslutning till debatten genom att inrätta ”Åhörarfrågan”

-att annonsera ut i lokaltidningen vår avsikt.

För Sverigedemokraterna
Natalia E Henriksson