Vårdtyngdsmätningar. | Sverigedemokraterna i Mark

Vårdtyngdsmätningar.

Motion till Kommunfullmäktige i Mark om vårdtyngdsmätning på särskilda boenden.

Vården av våra äldre och de som vårdar dem är en återkommande fråga. Sjuktalet har ökat främst bland kvinnor, orsaken är ofta psykisk ohälsa. De som arbetar i äldreomsorgen, arbetar i en otroligt slimmad organisation. De arbetar under ständig tidspress, har svårt att få ut sina raster och har en känsla av att aldrig räcka till. Bemanningen är oförändrad oavsett hur vårdkrävande brukare man har.

Nästa år 31mars 2015 skall enligt socialstyrelsens nya riktlinjer, äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov. Rätten till individanpassad omsorg gäller alla som har så stora omsorgsbehov att de bor på äldreboende.

Idag klassas en brukare av biståndsbedömare på en skala från A-D. Vilket innebär att D är mest vårdkrävande. Det sker ingen uppföljning i form av vårdtyngdsmätning på boendet.

Vårdtyngd = Brukares behov av olika insatser uttryckt i tid. Tiden kan översättas till personalbehov.

I praktiken innebär detta att en brukare klassad som A (minst vårdkrävande) många gånger kräver mer än en brukare klassad som D (mest vårdkrävande)

Man behöver göra en djupdykning i äldreomsorgen för att undersöka personaltäthet, tillgänglighet, social samvaro. Där man också mäter tiden för de existentiella behoven, psykiska behov såsom oro, ångest mm.

Omvårdnadspersonalen gör också en lång rad sysslor som idag inte mäts i tid såsom journaldokumentation, orderbeställningar, städ, matlagning, signera listor, göra medicinska bedömningar, ta hand om anhöriga mm mm.

Det är hög tid att stärka omvårdnadspersonalens roll med ökad bemanning, så att man kan leva upp till sina uppsatta mål ifrån politiskt håll och ifrån arbetsgivare.

Sverigedemokraterna i Mark föreslår att:

Man genomför vårdtyngdsmätningar på våra boenden, där man också mäter tiden för övrigt arbete. Allt för att säkerställa att enheterna har rätt bemanning.

 

Skene 16/12 -2014

Ledamot Christina Wall SD                                            Gruppledare Mattias Krantz SD